https://civilservicelocal.blog.gov.uk/2015/03/01/inspiring-young-people-ysbrydoli-ieuenctid/

Inspiring Young People / Ysbrydoli Ieuenctid

[English] - [Cymraeg]

I am a Civil Servant working for the Department of Work and Pensions’ (DWP) Welsh Language Unit in Pontypridd. I wanted to contribute to our social justice aims, and was inspired by reading a post on the Civil Service Local blog about an initiative in the north west of England, working with school pupils to inspire young people by building skills for their future in the world of work.

I contacted Yasmin Sultana who had worked on the project in Oldham, and she was a great help in telling me all about how they had worked in partnership with a school, as part of Civil Service Local’s Inspiring Young People programme. She explained about running sessions to build the young people’s confidence for interviews, writing CVs and finding work.

I looked at how I could do something similar in Welsh language medium schools, and found that Careers Wales were organising some similar events, but needed Business Ambassadors to help run them. I volunteered through Community 10,000 to help bring DWP advice to them. I did mock interviews for jobs and university places, and gave advice on CVs. This was all done in Welsh and English depending on the pupils’ needs.

For many of the pupils, this was their first experience of an interview, and in some cases their schools were in areas of high unemployment. I have also been to an inner city school to champion the importance of Welsh for the workplace, where Welsh was not a first or second language.

Feedback from the students and schools about the interviews has been very positive. It’s also helped me refresh my advisory skills.

Thanks to Careers Wales, the schools and pupils, and my line manager for making the experience possible, and thanks to Yasmin Sultana and Civil Service Local for inspiring me in the first place.


[English] - [Cymraeg]

Rydw i’n Wâs Sifil sy’n gweithio i Uned Gymraeg yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ym Mhontypridd. Roeddwn yn awyddus i gyfranu at ein hamcanion Cyfiawnder Cymdeithasol, a chefais fy ysbrydoli gan erthygl ddarllenais ar y blog Civil Service Local oedd yn sôn am ymgyrch newydd yng ngogledd orllewin Lloegr i weithio gyda disgyblion ysgol er mwyn ysbrydoli ieuenctid i adeiladu eu sgiliau ar gyfer eu dyfodol ym myd gwaith.

Cysylltais gyda Yasmin Sultana oedd wedi gweithio ar y prosiect yn Oldham, ac roedd o gymorth mawr i mi wrth ddweud wrthyf am sut roeddent wedi gweithio mewn partneriaeth gydag ysgol, fel rhan o raglen Ysbrydoli Ieuenctid Civil Service Local. Eglurodd fel roedd wedi cynnal sesiynau i ddatblygu sgiliau pobol ifanc ar gyfer cyfweliadau, ysgrifennu CV a chwilio am waith.

Ymchwiliais i mewn i sut y gallwn wneud rhywbeth tebyg mewn ysgolion Cymraeg, a gwelais fod Gyrfa Cymru yn trefnu gweithgareddau tebyg ond bod angen Llysgenhadwyr Busnes i helpu eu rhedeg. Felly, gwirfoddolais drwy’r cynllun  Cymuned 10, 000 er mwyn helpu  cynnig cyngor gan y DWP i’r ysgolion. Cynheliais ffug gyfweliadau ar gyfer swyddi a llefydd prifysgol, gan roi cyngor ar lunio CV hefyd. Gwnaed hyn i gyd gennyf yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn dibynnu ar anghenion y disgybl.

Dyma brofiad cyntaf o gyfweliad i lawer un o’r disgyblion, ac mewn rhai achosion, roedd yr ysgolion mewn ardaloedd o ddiweithdra uchel. Rwyf hefyd wedi bod mewn ysgol yng nghanol y ddinas i hyrwyddo pwysigrwydd y Gymraeg ar gyfer y gweithle ymysg disgyblion ble nad Cymraeg na Saesneg oedd eu hiaith gyntaf.

Mae’r adborth gan y disgyblion a’r ysgolion am y cyfweliadau wedi bod yn galonogol iawn. Mae hefyd wedi fy helpu i adnewyddu fy sgiliau cynghori.

Diolch i Gyrfa Cymru, yr ysgolion a’r disgyblion, ac i fy rheolwr llinell am wneud hyn yn bosibl a diolch yn fawr iawn i Yasmin Sultana a Civil Service Local am fy ysbrydoli yn y lle cyntaf.

[English] - [Cymraeg]

Share this page

5 comments

 1. Comment by Louise Pitcher posted on

  Dyna hyfryd i weld gwybodaeth yng Ngymraeg ar y Blog - Daliwch ati!

  How fabulous to see some information in Welsh on the Blog - Keep it up!

 2. Comment by C Phillips posted on

  Dwi'n falch bod Peter wedi cyflawni ei hamcanion ac wedi mynd i'r eithaf i helpu'r pobl ifanc. Da iawn ti Peter a falch fy mod yn gallu cyflwyno hwn yn y Gymraeg.

  [Editors translation added before publication: I'm pleased Peter met his objectives and went out of his way to help the young people. Well done Peter! I'm also pleased I am able to comment here in Welsh.]

 3. Comment by Suzanne Evans posted on

  Falch o weld blog Cymraeg-blog diddorol iawn, gobeithio gawn mwy!

  Glad to see a Welsh blog.......I hope this is the first of many.

 4. Comment by E posted on

  Da iawn Peter...a braf cael darllen y blog yn Gymraeg....gobeithio cawn weld mwy o hwn!

  [Editors translation: Very good Peter and nice to see a blog in Welsh - hopefully we will see more of this]

 5. Comment by Jason Southam posted on

  Dwi'n mor falch i weld pethau fel ma yng Ngymraeg - da iawn; daliwch ati!!!

  [Editors transaltion: I'm so glad to see things like this in Welsh. Keep it up!]