https://civilservicelocal.blog.gov.uk/2016/03/01/labordy-mewn-lorilab-in-a-lorry/

Labordy mewn lori/Lab in a lorry

(Scroll down to read in English)

Er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi, dyma’n blog dwyieithog i hysbysu manylion taith y Labordy mewn lori o amgylch Cymru yn ystod 2016. Lori rhyngweithiol sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn arbrofion gwyddonol yw’r Labordy mewn lori, ac rydym yn chwilio am bobl sydd â ddiddordeb mewn gwyddoniaeth i fod ar gael i annog a chefnogi gwyddonwyr y dyfodol.

Os hoffech wirfoddoli i dreulio diwrnod neu fwy yn y Labordy mewn lori, cysylltwch gyda James Bamford neu gallwch gofrestru’n uniongyrchol ar y wefan. Dyma ble byddwn am y pum mis nesaf:

Mis Mawrth

 • Byddwn yn dechrau yn y Gogledd Ddwyrain ar 2 a 3 Mawrth wrth i ni ymweld ag Ysgol Clywedog, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, LL13 7UB
 • Byddwn wedyn yn treulio 9 a 10 Mawrth yn St Cyres School, Sully Road, Penarth, Caerdydd, CF64 2XP.
 • Ym Mhrifysgol Bangor  y byddwn ar 15 a 16 Mawrth ar gyfer Ysgol Dyffryn Ogwen ac Ysgol Friars
 • Yn ôl yn y De fyddwn ni ar 22 a 23 Mawrth pan fyddwn yn ymweld ag Ysgol Gyfun Treforys, Heol Maes Eglwys, Abertawe, SA6 6NH

Mis Ebrill

 • Rhwng 12 a 15 Ebrill byddwn yn y De Ddwyrain yn Ysgol Basaleg , Court Crescent, Casnewydd, NP10 8NF.
 • I’r Gorllewin yr awn wedyn rhwng 19 a 22 Ebrill, pan fyddwn yn Ysgol Penglais ac Ysgol Gyfun Penweddig yn Aberystwyth, SY23 3AW.
 • Rhwng 26 a 29 Ebrill bydd y Labordy mewn Lori yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Heol Llansteffan, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3NL

Mis Mai

 • I’r Cymoedd yr awn nesaf, rhwng 10 a 12 Mai byddwn yn Ysgol Brynmawr, Intermediate Road, Glynebwy, NP23 4XT
 • Yna, ar 13 Mai yn Ysgol Arbennig Maesgwyn, Cwmdare Road, Aberdâr CF44 8RE.
 • Yn ôl i’r Gogledd Ddwyrain rhwng 17 a 19 Mai, pan fyddwn yn Ysgol Maelor, Land End, Penley, Wrecsam, LL13 0LU.
 • Ar 24 a 25 Mai byddwn yn ôl yng Nghaerdydd gan ymweld ag Ysgol Uwchradd Telio Sant, Llanedeyrn Road, Caerdydd, CF23 9DT
 • Yna, ar 26 a 27 Mai, byddwn yn Ysgol Uwchradd Fitzalan, Rhodfa Lawrenny, Caerdydd, CF11 8XB

Mis Mehefin

 • Ymlaen at Arfordir y Gogledd rhwng 7 a 9 Mehefin, pryd bydd y Lori yn Ysgol Aberconwy, Morfa Drive, Conwy, LL32 8ED.

Mis Gorffennaf

 • Yn olaf am nawr, bydd y Lori yn y Gorllewin o 5 i 7 Gorffennaf. Byddwn yn Ysgol y Gader, Dolgellau, Gwynedd LL44 1HY.

Dylech drafod unrhyw gyfle i wirfoddoli gyda'ch rheolwr cyn cytuno i gymryd rhan.


To celebrate St David’s Day, here’s our bilingual blog to announce the details of Lab in a lorry’s journey around Wales during 2016. Lab in a lorry is an interactive lorry that gives young people the opportunity to participate in scientific experiments and we are looking for people that have an interest in science to be available to support and encourage these scientists of the future.

If you’d like to volunteer to spend a day or more helping in the Lab in a lorry, please contact James Bamford or you can sign up directly on the website. Here’s where we will be over the next 5 months:

March

 • We’ll be starting in the north east on 2 and 3 March as we visit Ysgol Clywedog, Ruthin Road, Wrexham, LL13 7UB.
 • On 9 and 10 March we will then be at St Cyres School, Sully Road, Penarth, Cardiff, CF64 2XP.
 • On 15 and 16 March we will be at Bangor University for Ysgol Dyffryn Ogwen and Ysgol Friars.
 • We’ll be back in the south on 22 and 23 March when we will be visiting Morriston Comprehensive School, Heol Maes Egwlys, Swansea, SA6 6NH.

April

 • Between 12 and 15 April we will be in the south east at Bassaleg School, Court Crescent, Newport, NP10 8NF.
 • We’ll then be heading west between 19 and 22 April, when we will be at Ysgol Penglais and Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth, SY23 3AW
 • Between 26 and 29 April the Lab in a Lorry will be at Queen Elizabeth High School, Llansteffan Road, Johnstown, Carmarthen, SA31 3NL.

May

 • To the valleys we head next, when between 10 and 12 May we’ll be at Brynmawr Foundation School, Intermediate Road, Ebbw Vale, NP23 4XT
 • Then, on 13 May at Maesgwyn Special School, Cwmdare Road, Aberdare, CF44 8RE.
 • Back to the north east between 17 and 19 May when we will be at Maelor School, Land End, Penley, Wrexham, LL13 0LU
 • On 24 and 25 May we’ll be back in Cardiff visiting St Teilo’s CIW High School, Llanedeyrn Road, Cardiff, CF23 9DT and Fitzalan High School, Lawrenny School, CF11 8XB on 26 and 27 May

June

 • On to the north coast between 7 and 9 June when the Lorry will be at Ysgol Aberconwy, Morfa Drive, Conwy, LL32 8ED

July

 • Finally, for now, the Lorry will be in the west from 5 to 7 July when we will be at Ysgol y Gader, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1HY

You should discuss any volunteering opportunity with your manager before agreeing to take part.

Share this page